شرکت های پخش همکار

شرکت های پخشآدرستلفن
سینا پخشمیدان آزادی جاده مخصوص کرج بین بیمه 3 و 4 ساختمان معراج پلاک 43 طبقه سوم44636224
بهرسان داروجاده کرج شهریار باغستان خیابان بهار پلاک 3465236392-3
65234872
مکتافمیدان هفت تیر ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی کوچه دوم الف پلاک 4 طبقه دوم 88317981
88318504
شرکت نیک نظر پارسیان (نفس)پاسداران اول گلستان سوم دست راست پلاک 128 طبقه 4 22541404
22581736
پخش فردوسخیابان ستارخان دریان نو خیابان زنجان شمالی شماره 6366012855
اصفهان سفیر دارو 03135721976
شرکت بهبقاء تبریزتبريز شهرك رجايي شمالي خیابان 25 متري 5 شرقي04134214691
اصفهان سروش دارودوراهي درچه بلوار القدير کوي فرهنگيان کوچه باسکول جنوب سروش دارو سپاهان03133770171
03133770173
انجمن داروسازان یزد 03537200080

شرکت های همکار

شرکت های همکارسایت
Isogenetix Laboratories Incisogenetix.com
ChemTech Laboratorieschemtechlab.com
Elite pharmacaps Inc. Canadaelite-pharmacaps.com
Nugale Pharmaceutical Inc. Canadaprimenutrisource.com
Passiono Internatinal Co. Chinapassiono.com
Prime Nutrisource Inc. Canadaprimenutrisource.com
فهرست