شکایات محصول و گزارش عوارض جانبی دارو

صدای شما

اطلاعات تماس

شکایات محصول و گزارش عوارض جانبی دارو

ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮارض داروﯾﯽ آﮔﺎه ﺳﺎزد و ﺗﻮﺻﯿﻪ‌ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ‌ﮐﺎر بندد.
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ، ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺮﯾﮏ از دارو‌ﻫﺎ یا وجود شکایتی در مورد محصولات (کیفیت محصول، بسته‌بندی، تاریخ تولید و تاریخ انقضاء)، ﻟﻄﻔﺎ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ از راه‌ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ:

phoneشماره تماس: 22856684-۰۲۱
mailsonateb_parsian@yahoo.com

صدای شما

داﻧﺴﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﻮاره ﭼﺮاغ راه ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺗﯿﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺣﺮﻓﻪ‌ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ، ﻧﻈﺮات و ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﺷﺎﯾﺎن ﯾﺎدآوری اﺳﺖ، ﺷﻤﺎ و ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺳﺖ‌‌‌ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﺗﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری‌ها ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﻻزم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ از ﻫﺮ ﻓﺮد، ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ‌ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ، اﻣﮑﺎن ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎ درج ﻧﺎم دارو در وب‌سایت داروﺳﺎزی سوناطب وﺟﻮد ﻧﺪارد.

یادآوری می‌کنیم قیمت همه داروها با توجه به مقررات روز سازمان غذا و داروی کشور تعیین می‌شود. چنانچه پرسشی درباره قیمت دارو دارید، بهترین مرجع صفحه جستجوی داروی سازمان است. لطفا برای اطلاع از قیمت داروها به این صفحه مراجعه بفرمایید.

ﺑﺴﯿﺎر علاقه‌مندیم ﺑﺎ ﻧﻈرﻫﺎ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه و ﺑﺠﺎی ﺧﻮد یا پرسش درباره توزیع دارو از طریق فرم زیر در ﮐﻨﺎر ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
این فیلد را پر کنید

اطلاعات تماس

ایران,پاسداران

mail

sonateb_parsian@yahoo.com

021-22856684

print

021-22863955

شبکه های اجتماعی

Instagram
فهرست