شرکت های پخش همکار

شرکت های پخشآدرستلفنسایت
سینا پخشم آزادی جاده مخصوص کرج بین بیمه 3 و4 ساختمان معراج پ 43 ط سوم44636224https://www.cinnadco.com/
بهرسان داروجاده کرج شهریار باغستان خ بهار پ3465236392-3
65234872
https://www.behresanco.com/
مکتافجاده کرج شهریار باغستان خ بهار پ3488317981
88318504
https://mctough.com/
شرکت نیک نظر پارسیان (نفس)پاسداران اول گلستان سوم دست راست پلاک 128 ط 4 22541404
22581736
http://www.nafaspharma.com/
پخش فردوسخ ستارخان دریان نو خ زنجان شمالی شماره 6366012855http://www.ferdowsdco.com/
اصفهان سفیر دارو 03135721976http://safirdaru.ir/
شرکت بهبقاء تبریزتبريز - شهرك رجايي شمالي - خ. 25 متري 5 شرقي04134214691
اصفهان سروش دارودوراهي درچه. بلوار القدير. کوي فرهنگيان. کوچه باسکول جنوب. سروش دارو سپاهان03133770171
03133770173

انجمن داروسازان یزد 44636268
03537200080
فهرست