%d9%be%d8%ae%d8%b4-%d9%86%d9%81%d8%b3دفتر تهران : پاسداران گلستان سوم دست راست پلاک 128طبقه 4

تلفن : 22581531 – 21 98+                   22581736 – 21 98+

فکس : 22581301 – 21 98+

http://nafaspharma.com/