%d9%be%d8%ae%d8%b4-%d9%86%d9%81%d8%b3دفتر تهران : پاسداران گلستان سوم دست راست پلاک ۱۲۸طبقه ۴

تلفن : ۲۲۵۸۱۵۳۱ – ۲۱ ۹۸+                   ۲۲۵۸۱۷۳۶ – ۲۱ ۹۸+

فکس : ۲۲۵۸۱۳۰۱ – ۲۱ ۹۸+

http://nafaspharma.com/