۲۹۱۳۹۵آبان

پنتوپرازول ۲۰/۴۰mg

مهارکننده ترشح اسید معده (مهارکننده پمپ پروتون)

ویژگی ها و اثرات:

این دارو به صورت اختصاصی پمپ   K+ ATPase  / +H را که مسئول ترشح اسید معده در سلولهای
 پاریتال است، مهار می کند. این دارو پس از جذب از روده در سلولهای پاریتال پروتونه شده وبه فرم فعال
 تبدیل می شود و این فرم دارو به پمپ K+ ATPase  / +H متصل شده و ترشح اسید پایه وتحریکی را مهار
می کند. پنتوپرازول بیشترین اثر خود را در محیط اسیدی (pH< ۳ ) اعمال می کند و در pH های بالا غالباٌ
به صورت غیر فعال درمی آید. پنتوپرازول پمپ پروتون را به صورت برگشت ناپذیر مهار می کند.

پنتوپرازول مهار کننده نهایی تولید اسید معدی بوده که با اتصال به سیستم آتریمی ATpase یونهای(H,K)

در سطح ترشحی سلولهای پارتیال معده عمل می نماید . این تاثیر موجب مهار ترشح هر دو نوع اسید

معدی پایه ای و تحریکی می گردد . اتصال به آتریم ATpase موجب اثر ضد ترشحی اسید معدی می

شود که تا مدت ۲۴ ساعت ادامه می یابد . متابولیسم پنتوپرازول در کبد از طریق سیستم سیتوکروم

P450  بوده که حدود ۷۱% متابولیتهای آن از طریق ادرار و ۱۸% از طریق مدفوع دفع می گردد .

عوارض جانبی :

به سایت  www.fda.gov/drugs مراجعه شودLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × two =