۲۹۱۳۹۵آبان

جم فیبروزیل ۳۰۰mg

جم فیبروزیل دارویی است که برای پایین آوردن کلسترول لیپوپروتئین کم چگال (LDL) وتری

گلسیریدها و افزایش سطح لیپوپروتئین پرچگال (HDL) درخون استفاده می شود.

بنابراین جمفیبروزیل دارویی است که به جلوگیری از بیماری عروقی کرونری کمک می کند. این دارو بالا

بودن سطح کلسترول خون را درمان نمی کند، بلکه فقط شرایط را کنترل می کند.

برای افزایش تأثیر این دارو باید از دستورات پزشک تان مبنی بر کاهش دریافت اسیدهای چرب اشباع و

کلسترول از طریق غذاها، پرداختن به ورزش به مقدار کافی ، کاهش وزن تا رسیدن به وزن مطلوب و ترک

سیگار (اگر سیگاری هستید) پیروی کنید.

این‌ دارو در درمان‌ زیادی ‌چربی‌ خون‌ در بیمارانی‌ که‌ به‌ درمان‌ با رژیم‌ غذایی‌ پاسخ‌ کافی‌ نمی‌دهند، مصرف‌

می‌شود. این‌ دارو همچنین‌ برای‌ پیشگیری ‌اولیه‌ از بیماری‌ عروق‌ کرونر قلب‌ در مردان‌ مسن‌ مبتلا به‌

زیادی‌ چربی‌ خون ‌به‌کار می‌رود.

مکانیسم اثر

جم‌ فیبروزیل‌ از غلظت‌پلاسمایی‌ تری ‌گلیسرید ( VLDL ) کاسته‌ و غلظت‌ پلاسمایی‌ HDL را افزایش‌

می‌دهد. اگر چه‌ این‌ دارو ممکن‌ است‌ میزان‌ کلسترول‌ تام‌ و لیپوپروتئین‌ با دانسیته‌ کم‌ ( LDL ) را اندکی‌

کاهش‌، ولی‌ مصرف‌ آن‌ در بیماران‌ با تری ‌گلیسرید بالا همراه‌ با زیادی‌ چربی‌ خون‌ نوع‌ IV ، اغلب‌ منجر به‌

افزایش ‌قابل‌ توجه‌ مقدار LDL می‌شود.

این‌ دارو ممکن‌ است‌ باعث‌ مهار لیپولیز محیطی‌، کاهش‌ برداشت‌ کبدی‌ اسیدهای‌ چرب‌ آزاد و کاهش‌

ساخت‌ گلیسریدهای‌ کبدی‌، مهار ساخت‌ آپولیپوپروتئین‌ B که‌ حامل‌ VLDL است‌ و افزایش‌ کلیرانس‌ آن‌ و

در نتیجه ‌کاهش‌ ساخت‌ VLDL گردد.

فارماکوکینتیک

این‌ دارو از مجرای‌ گوارش ‌بخوبی‌ جذب‌ می‌شود. متابولیسم‌ جم ‌فیبروزیل‌ کبدی‌ است‌.


عوارض جانبی :

به سایت  www.fda.gov/drugs مراجعه شودLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − eight =