دفتر مرکزی:

تهران-پاسداران خیابان گل نبی مجتمع 36 واحد 17

شماره تماس: 2122856684-0098

فکس: 2122863955-0098

آدرس ایمیل:info@sonateb.com