دفتر مرکزی:

تهران-پاسداران خیابان گل نبی مجتمع ۳۶ واحد ۱۷

شماره تماس: ۲۱۲۲۸۵۶۶۸۴-۰۰۹۸

فکس: ۲۱۲۲۸۶۳۹۵۵-۰۰۹۸

آدرس ایمیل:info@sonateb.com