آدرس : مشهد جاده جدید – آسیایی آزادی ۹۳ نبش سعادت ۱۲

تلفن : ۵۵۱۵۶۱۴ – ۹۱۵ ۹۸+